Polityka prywatności

1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzą Państwo niniejszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdą Państwo w poniżej zamieszczonej polityce prywatności.

Pozyskiwanie danych osobowych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za pozyskiwanie danych osobowych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej odbywa się przez administratora strony. Dane kontaktowe administratora znajdą Państwo w sekcji „Informacje o organie odpowiedzialnym” w niniejszej polityce prywatności.

Jak pozyskujemy Państwa dane?

Po pierwsze, Państwa dane pozyskujemy, kiedy Państwo nam je przekazują. W tym przypadku mogą to być np. dane, które wysyłają Państwo do nas w wiadomości e-mail.

Inne dane są pozyskiwane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Państwa zgody podczas odwiedzania strony. Są to przede wszystkich dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony). Pozyskiwanie tych danych następuje automatycznie, gdy tylko wejdą Państwo na tę stronę.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest pozyskiwana w celu bezbłędnej dostępności serwisu. Inne dane mogą zostać wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie prawa mają Państwo w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o źródle, odbiorcy oraz celu przechowywanych Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo skontaktować z nami w dowolnym momencie.

Narzędzia analityczne i narzędzia oferowane przez podmioty trzecie

Podczas wizyty na niniejszej stronie internetowej Państwa zachowanie w Internecie może zostać poddawane analizie statycznej. Taka analiza odbywa się przede wszystkim przy użyciu tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje o tych programach analitycznych znajdą Państwo w niniejszej polityce prywatności.

 

2. Hosting oraz Content Delivery Networks (CDN)

Hosting zewnętrzny

Niniejsza strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hosta). Dane osobowe, które są pozyskiwane na tej stronie, są przechowywane na serwerach hosta. Mogą to być m.in. adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umowy, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi oraz obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego oraz wydajnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz host będzie przetwarzał Państwa dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie świadczenia usług oraz postępuje zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do Państwa danych.

Korzystamy z następującego hosta:

1&1 IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych

W celu zapewnienia przetwarzania danych zgodnego z ochroną danych zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę o realizacji zamówienia.

3. Uwagi ogólne oraz informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy niniejszych stron internetowych bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych. Państwa dane traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych jak również niniejszej polityk prywatności.

Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej są pozyskiwane różne  dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym mogą zostać Państwo zidentyfikowani. Niniejsza polityka prywatności określa, jakie dane pozyskujemy oraz w jakim celu je wykorzystujemy. Zawiera ona także informacje, w jaki sposób i w jakim celu się do odbywa.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że przetwarzanie dany w Internecie (np. komunikacja poprzez e-mail) może stanowić potencjalne ryzyko. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych na niniejszej stronie internetowej jest:

Pro Animale für Tiere in Not e.V.
Im I. Wehr 1
97424 Schweinfurt

Telefon: +49 (0) 9721608406
E-mail: webseite@pro-animale.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prywatna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach oraz sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail oraz inne).

Okres przechowywania

Jeżeli w niniejszej polityce prywatności nie określono konkretnego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli złożą Państwo uzasadniony wniosek o usunięcie lub wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że zaistnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania w celach podatkowych lub handlowych); w tych drugim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych przyczyn.

Uwagi do przekazywania danych do USA lub innych krajów trzecich

Nasza strona internetowa zawiera między innymi narzędzia firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne pod względem ochrony danych osobowych. Jeżeli te narzędzia są aktywne, to wtedy Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane do tych państw trzecich i tam zostać przetwarzane.  Zwracamy uwagę na fakt, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych osobowych porównywalnego z UE. Przykładem są firmy w USA, które są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę zainteresowaną działań prawnych przeciwko tej procedurze. W takich przypadku nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) przetwarzają, oceniają oraz trwale przechowują Państwa dane na serwerach w USA w celu monitorowania tych danych. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania .

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych osobowych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W dowolnym momencie mają Państwo możliwość wycofać wcześniej udzieloną zgodę. Przetwarzanie danych dokonane do momentu wycofania zgody pozostaje zgodne z prawem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych osobowych w szczególnych przypadkach jak również wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO).

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH NASTĘPUJE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, WTEDY MAJĄ W KAŻDYM MOMENCIE PAŃSTWO PRAWO SPRZECIWU WOBEC GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; ODNOSI SIĘ TO RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH POSTANOWIEŃ. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, ZNAJDĄ PAŃSTWO W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE WYKAŻEMY WAŻNE I UZASADNIONE POWODY DO PRZETWARZANIA LUB JEŻELI PRZETWARZANIE MA SŁUŻYĆ DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ (SPRZECIW ZGODNY Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, MAJĄ PAŃSTWO W KAŻDYM MOMENCIE PRAWO DO ZŁOŻENIU SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH DLA CELÓW TAKICH REKLAM; ODNOSI SIĘ TO RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA, JEŻELI JEST ONO POWIĄZANE Z REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAM BEZPOŚREDNICH (SPRZECIW ZGODNY Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO osobie, której danej osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w stale przebywa, pracuje lub w którym znajduje się miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi przysługuje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zażądać aby dane, które są przez nas przetwarzane automatycznie na podstawie zgody lub w wykonaniu jakiejś umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej w powszechnym używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, wtedy następuje to tylko wtedy, gdy jest do możliwe pod względem technicznym.

Szyfrowanie przy użyciu protokołu SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony przekazywania poufnych danych, jak na przykład zamówienia lub zapytania, które są wysyłane przez Państwa do operatora strony, niniejsza strona korzysta z szyfrowania danych przy użyciu protokołu SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie treści na pasku adresu internetowego z „http://” na „https://” oraz pojawieniu się symbolu kłódki na pasku adresu.

Jeżeli szyfrowanie danych przy użyciu protokołu SSL lub TSL jest aktywne, wtedy przesyłane przez Państwa dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Prawo do informacji, usunięcia oraz skorygowania danych

W ramach obowiązujących przepisów mają Państwo w każdym momencie prawo do bezpłatnego uzyskiwania informacji na temat zgromadzonych na Państwa temat danych osobowych, ich pochodzenia oraz odbiorcy jak również celu ich przetwarzania oraz ewentualnie prawo do ich skorygowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dodatkowych pytań związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z nami w każdej chwili.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tej sprawie mogą się Państwo skontaktować z nami w każdym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionują Państwo dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas sprawdzania mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych.
 • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych nastąpiło/odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia danych mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
 • Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale potrzebują ich Państwo do obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, zamiast usunięcia danych mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
 • Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO musi nastąpić wyważenie Państwa oraz naszych interesów. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli dokonali Państwo ograniczenia przetwarzania Państwa danych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą zostać przetwarzane tylko za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub kraju członkowskiego.

4. Zbieranie danych na niniejszej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane „cookies“. Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń na urządzeniu.  Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) albo na stałe (trwałe pliki cookie) na Państwa urządzeniu. Sesyjne pliki cookies są usuwane automatycznie po Państwa wizycie na stronie internetowej. Trwałe pliki cookies zapisują się na Państwa urządzeniu, aż do momentu, gdy sami je Państwo usuną lub Państwa przeglądarka internetowa usunie je automatycznie.

Pliki cookie firm zewnętrznych mogą w niektórych przypadkach również zostać przechowywane na Państwa urządzeniu, gdy wejdą Państwo na naszą stronę internetową (Third-Party-Cookies). Te cookies umożliwiają nam lub Państwu korzystanie z niektórych usług stron trzecich (np. cookies do przetwarzania usług płatniczych).

Cookies mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie koniecznych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmików). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkowników strony lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które wymagane są do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (funkcjonalne pliki cookies, np. do funkcji koszyka zakupów) lub do optymalizacji strony internetowej (np. cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że zostanie podana inna podstawa prawna. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu technicznie bezbłędnego oraz zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, wtedy ich zapisywanie następuje tylko na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby byli Państwo informowani o ustawieniach plików cookie oraz że zgadzają się Państwo na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach. Ponadto przeglądarka może wykluczać akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie wszystkich oraz może aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeżeli pliki cookie zostaną zdezaktywowane może dojść do ograniczenia funkcjonalności niniejszej strony internetowej.

Jeżeli pliki cookie są używane przez firmy zewnętrzne lub co celów analitycznych lub do celów analitycznych, poinformujemy o tym Państwa osobo w ramach niniejszej polityki prywatności oraz jeżeli będzie to konieczne, poprosimy o Państwa zgodę.

Zgoda na pliki cookie z Borlabs

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie Borlabs w celu uzyskania Państwa zgody na przechowywanie niektórych plików cookie w Państwa przeglądarce oraz dokumentowanie ich zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (dalej Borlabs).

Kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową plik cookie Borlabs jest zapisywany w Państwa przeglądarce, w której zapisana jest wyrażona przez Państwa zgoda lub cofnięcie tej zgody. Te dane nie są przekazywane do dostawcy cookie Borlabs.

Zarejestrowane dane są przechowywane do momentu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie lub samodzielnie usuną Państwo pliki cookie Borlabs lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych cookie Borlabs można zaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Użycie technologii zgody na pliki cookie firmy Borlabs służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.

Dziennik zdarzeń serwera (tzw. logi systemu)

Podmiot udostępniający strony internetowe automatycznie gromadzi oraz zapisuje informacje w tak zwanym dzienniku zdarzeń serwera, który jest automatycznie przekazywany do nas przez przeglądarkę użytkownika. Są to następujące informacje:

 • typ i wersja przeglądarki
 • stosowany system operacyjny
 • adres URL strony referencyjnej
 • nazwa komputera uzyskującego dostęp
 • czas zegarowy zapytania
 • adres IP

Nie jest dokonywana agregacja tych danych z innymi źródłami danych.

Przetwarzanie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony ma uzasadniony  interes w technicznie bezbłędnej prezentacji oraz optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą zostać rejestrowane pliki dziennika serwera.

Zapytanie poprzez e-mail, telefon lub telefax

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty e-mail, telefonu lub telefaxu, wtedy Państwa prośba, w tym wszystkie Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie) będą przez nas przechowywane oraz przetwarzane w celu rozpatrzenia Państwa prośby. Te dane nie przekazujemy bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznych przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na udzielonej przez Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli nastąpiło zapytanie o nią.

Dane, które przesyłają Państwo za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas, dopóki nie zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają zgodę na przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa sprawy). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Media społecznościowe

eRecht24 Safe Sharing Tool

Treści na tej stronie mogą być udostępniane w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter & Co., w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. Niniejsza strona wykorzystuje w tym celu narzędzie eRecht24 Safe Sharing Tool. Narzędzie te nawiązuje bezpośredni kontakt pomiędzy sieciami a użytkownikami ale tylko wtedy, gdy użytkownik bezpośrednio kliknie na jeden z tych przycisków. Kliknięcie na przycisk oznacza zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Narzędzie nie przekazuje automatyczne danych użytkownika operatorom danych platform. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany w jednej z tych sieci społecznościowych, w tym przypadku gdy użyje przycisków społecznościowych Facebook, Twitter & Co. pojawi się okno informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed jego wysłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość niniejszej witryny zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w sieciach społecznościowych bez konieczności tworzenia przez operatora sieci kompletnych profili surfowania.

6. Narzędzia analityczne oraz reklama

IONOS WebAnalytics

Niniejsza strona korzysta z funkcji internetowego narzędzia do analizy statystyk IONOS WebAnalytics (dalej: IONOS). Jej dostawcą jest firma 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D – 56410 Montabaur. W ramach analiz z IONOS m.in. analizowane są liczby i zachowanie odwiedzających (np. liczba odsłon strony, czas trwania wizyty na stronie, współczynniki odrzuceń), źródła odwiedzin (tj. z której strony użytkownik przeszedł na stronę), lokalizacje odwiedzających oraz dane techniczne (wersje przeglądarki oraz systemu operacyjnego). W tym celu IONOS zapisuje w szczególności następujące dane:

 • odsyłacz (wcześniej odwiedzana strona internetowa)
 • żądana strona internetowa lub plik
 • typ i wersja przeglądarki
 • stosowany system operacyjny
 • rodzaj używanego urządzenia
 • czas zegarowy zapytania
 • adres IP w formie zanonimizowanej (służy wyłącznie do określenia lokalizacji dostępu)

Zgodnie z IONOS dane gromadzone są całkowicie anonimowo, aby nie można było powiązać ich z poszczególnymi osobami. IONOS WebAnalytics nie zapisuje plików cookie.

Przechowywanie oraz analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Operator strony ma uzasadniony interes w statystycznej analizie zachowania użytkowników w celu optymalizacji zarówno oferty internetowej jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, wtedy przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

Dalsze informacje na temat gromadzenia oraz przetwarzania danych przez IONOS WebAnalytics mogą Państwo znaleźć w polityce prywatności IONOS pod następującym linkiem:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy z IONOS umowę na przetwarzanie zamówienia. Ta umowa ma zagwarantować przetwarzanie danych osobowych przez IONOS w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych.

WordPress Statistik

Niniejsza strona wykorzystuje „WordPress Statistik“, aby dokonać oceny wejść użytkowników na stronę internetową. Dostawcą tej usługi jest firma Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Statistik wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub cyfrowy Fingerprint urządzenia). Do analizy WordPress Statistik wykorzystuje m.in. logi systemowe (strona odsyłająca, adres IP, przeglądarka itp.), pochodzenie użytkownika (kraj, miasto) oraz działania, które użytkownicy podjęli na stronie (np. kliknięcia, odsłony, pobrania). Informacje zebrane w ten sposób są przechowywane na serwerach w USA. Państwa adres IP zostaje zanonimizowany po przetworzeniu oraz przed zapisaniem.

Wykorzystanie niniejszego narzędzia odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Operator strony ma uzasadniony interes w zanonimizowanej analizie zachowania użytkowników w celu optymalizacji zarówno oferty internetowej jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgoda za zapis plików cookie), wtedy przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Niniejsza strona internetowa integruje filmy ze strony YouTube. Operatorem tego serwisu jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Jeżeli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron, która jest zintegrowana z YouTube, wtedy następuje połączenie z serwerami YouTube. Wtedy serwer YouTube zostanie poinformowany, którą z naszych stron odwiedził użytkownik.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu lub wykorzystywać porównywalne technologie rozpoznawania użytkownika (np. cyfrowy Fingerprint urządzenia). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o użytkownikach niniejszej strony. Te informacje są wykorzystywane m.in. do zbierania statystyk filmików, poprawy użyteczności oraz zapobiegania próbom oszustw.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, wtedy podczas surfowania umożliwiają Państwo serwisowi przyporządkowanie Państwa zachowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube.

Serwis YouTube jest przez nas wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, wtedy przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

Dalsze informacje na temat sposoby przetwarzania danych mogą Państwo znaleźć w polityce prywatności YouTube pod następującym linkiem:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

W celu jednolitego wyświetlania czcionek niniejsza strona wykorzystuje tak zwane Web Fonts, które są dostarczane przez Google. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki. Ma to na celu prawidłowe wyświetlanie tekstów oraz czcionek.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Wtedy Google uzyska informację, że strona została wyświetlona z Państwa adresu IP. Wykorzystanie Google Web Fonts następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w jednolitym przedstawieniu kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgoda za zapis plików cookie), wtedy przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, wtedy zostanie wykorzystana standardowa czcionka z Państwa komputera.

Więcej informacji o Google Web Fonts znajdą Państwo pod tym linkiem https://developers.google.com/fonts/faq, informacje dotyczące ochrony danych osobowych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome

W celu jednolitego wyświetlania czcionek oraz symboli niniejsza strona wykorzystuje Font Awesome. Dostawcą jest Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

Przy wyświetlaniu niniejszej strony Państwa przeglądarka ładuje wymagane czcionki w pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty, czcionki oraz symbole. W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Font Awesome. Wtedy Font Awesome uzyska informację, że strona została wyświetlona z Państwa adresu IP. Wykorzystanie Font Awesome następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w jednolitym przedstawieniu kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgoda za zapis plików cookie), wtedy przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje Font Awesome, wtedy zostanie wykorzystana standardowa czcionka z Państwa komputera.

Więcej informacji o Font Awesome oraz ich politykę prywatności znajdą Państwo pod tym linkiem: https://fontawesome.com/privacy.

Google reCAPTCHA

Na niniejszej stronie wykorzystujemy „Google reCAPTCHA“ (dalej: „reCAPTCHA“). Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Za pomocą reCAPTCHA sprawdzamy, czy na tej stronie dane (np. w formularzu kontaktowym) wprowadzane są przez osobę czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na naszą stronę internetową. W celu analizy reCAPTCHA poddaje ocenie różne informacje (z.B. adre IP, czas trwania pobytu osoby odwiedzającej witrynę na stronie lub ruchy myszki wykonane przez użytkownika). Zebrane podczas analizy dane przekazywane są do Google.

Analiza reCAPTCHA odbywa się całkowicie w tle. Użytkownik strony nie zostaje poinformowany, że przebiega analiza.

Zapisywanie oraz analiza danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w ochronie swojej oferty internetowej przed nadużyciami oraz automatycznym szpiegowaniem jak i spamem. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgoda za zapis plików cookie), wtedy przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

Więcej informacji o reCAPTCHA znajdą Państwo w polityce prywatności Google oraz warunkach korzystania z usług Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. Marketing online oraz programy partnerskie

Program partnerski Amazon

Operatorzy niniejszej strony internetowej biorą udział w europejskim programie partnerskim Amazon. Na tej stronie Amazon integruje reklamy oraz linki do strony Amazon.de, na której możemy zarabiać pieniądze poprzez zwrot kosztów reklamy. W tym celu Amazon wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. cyfrowy Fingerprint urządzenia), aby móc śledzić pochodzenie zamówień. Dzięki temu Amazon może rozpoznać, że użytkownik kliknął w link partnerski na tej stronie.

Zapisywanie oraz analiza danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w prawidłowym obliczaniu swojej opłaty partnerskiej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgoda za zapis plików cookie), wtedy przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

Więcej informacji dotyczących wykorzystania danych przez Amazon znajdą Państwo w polityce prywatności Amazon:
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

9. System eCommerce oraz dostawca płatności

Przetwarzanie danych (dane klientów oraz umów)

Gromadzimy, przetwarzamy oraz wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do przygotowania treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej (dane dotyczące użytkownika) gromadzimy, przetwarzamy oraz wykorzystujemy tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usług lub ich rozliczenie.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

10. Własne usługi

Obsługa danych kandydatów do pracy

Oferujemy możliwość aplikowania do nas (np. e-mailem lub pocztą). Poniżej poinformujemy Państwa o zakresie, celu oraz wykorzystaniu Państwa danych osobowych gromadzonych w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że Państwa dane są gromadzone, przetwarzane oraz wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych oraz wszelkimi innymi ustawowymi przepisami jak również że Państwa dane traktowane są z najwyższą poufnością.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeżeli wyślą do nas Państwo swoją aplikację, wtedy będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe (np. dane kontaktowe oraz komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki w ramach rozmów aplikacyjnych itp.), o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 niemiecka federalna Ustawa o ochronie danych osobowych (rozpoczęcie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne zawarcie umowy) oraz – o ile została udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać w każdym momencie. Państwa dane osobowe zostaną przekazane wyłącznie osobom z naszej firmy, które są zaangażowane w przetwarzanie Państwa aplikacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Państwa aplikacji, Państwa dane podane w wniosku będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstanie art. 26 nowej niemieckiej federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeżeli nie będziemy mogli złożyć Państwu żadnej oferty pracy, odrzucą Państwo ofertę lub wycofają swoją aplikację, wtedy zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych, które zostały nam przekazane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do 6 miesięcy od momentu zakończenia procesu aplikacji (odmowa lub wycofanie aplikacji). Po tym czasie dane zostaną usunięte a fizyczne dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Przechowywania służy w szczególności do celów dowodowych w przepadku sporu prawnego. Jeżeli okaże się, że dane będą potrzebne po upływie 6 miesięcy (np. z powodu zbliżającego lub toczącego się sporu prawnego), wtedy zostaną one usunięte dopiero wtedy, gdy cel dalszego przechowywanie przestanie obowiązywać.

Dłuższe przechowywanie może zaistnieć również wtedy, gdy została udzielona przez Państwa na to zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli ustawowe obowiązki przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.