SATUT FUNDACJI

„PRO ANIMALE DLA ZWIERZĄT W POTRZEBIE”,

Nazwa organizacji: Pro Animalne Dla Zwierząt w Potrzebie

Siedziba: Kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE,

POWIAT KOŁOBRZEG, miejsc. CHARZYNO,

Adres: ul.—,nr 15, lok.—, kod 78-122 poczta CHARZYNO

Data rejestracji w KRS: 28.01.2003

Numer KRS: 0000149008

§ 8 Cele Statutowe Fundacji

Celem działania organizacji są:

– występowanie w obronie praw zwierząt,
– wykupywanie chorych lub znajdujących się w złych warunkach bytowych zwierząt z rąk osób trzecich lub podmiotów mających tytuł prawnych do ich posiadania,
– wspieranie i wspomaganie istniejących instytucji i organizacji zajmujących się ochroną zwierząt,
– działanie w celu zwalczania nędzy zwierząt,
– współdziałanie w tworzeniu społecznej inicjatywy powoływania nowych organizacji i instytucji zajmujących się ochroną zwierząt,
– przeciwstawienie się nieuzasadnionym eksperymentom przeprowadzanym na zwierzętach,
– prowadzenie działalności dla ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych przy zastosowaniu najhumanitariejszych metod, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie i ochronie zwierząt,
– prowadzenie – w ramach posiadanych uprawnień ustawowych dla podobnego rodzaju organizacji- kontroli placówek zajmujących się doświadczeniami na zwierzętach , zakładami hodowli zwierząt i transportów zwierząt przeznaczonych na rzeź,
– podejmowanie wszelkich działań wobec zachowań osób postępujących wbrew zasadom określonym w odrębnych przepisach ustawy o ochronie zwierząt.

Dane dotyczące członków

Zarządu fundacji

zarządu fundacji

Wothke Johanna – PREZES

Wothke Natascha – WICEPREZES

Rady Fundacji

Janovich Peter – CZŁONEK

Zbigniew Karpiński – CZŁONEK

Szyszkowski Łukasz – CZŁONEK

Status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, 02.07.2015